วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556


เขาชะงุ้มจร๊ ^__<

ต้นไม้ที่ในหลวงปลูกศึกษาดูงานที่เขาชะงุ้ม    ได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของเขาชะงุ้มและวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา
ชะงุ้มและโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา และพระราชพิธีมังคลาภิเษกสำหรับพื้นที่ของโครงการฯ นั้น 

กิจกรรม
1. สำรวจดูพืชบริเวณเขาชะงุ้ม
2. ฟังคำบรรยายทางวิทยากร
3. เขาฐาน

ประโยนช์ที่รับ
1. รู้วิธีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
2. ได้รู้จักชื่อต้นไม้มากขึ้ง
3. ได้รู้การรักษาหน้าดินที่ถูกวิธ๊
4. ได้รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น